Magazyn danych


Magazyn danych to system przeznaczony do archiwizacji danych oraz wykonywania kopii zapasowych.

Magazyn dla użytkownika widoczny jest jako zwykły katalog. Nie zaleca się przechowywania dużej liczby plików o małej objętości (pliki należy agregować w duże archiwa np. przy pomocy polecenia tar). Dane przeznaczone do przechowywania w magazynie należy kompresować, np. poleceniem gzip lub bzip2

Aktualna konfiguracja

  • Dostęp: serwer dmv.tryton.task.gda.pl, katalog /users/magazyn/$USER.
  • Pojemność: 2 PB (surowa)

Szczegóły techniczne

System umożliwia użytkownikom wygodne przechowywanie dużej ilości danych w wielopoziomowej strukturze o łącznej pojemności rzędu kilkuset TB. Pliki składowane w systemie ZFS, podobnie jak katalogi domowe użytkowników KDM, objęte są polityką regularnego tworzenia kopii zapasowych.

System służy do składowania danych obliczeniowych użytkowników KDM w strukturach HSM oraz do wykonywania kopii zapasowych jak i archiwizacji danych użytkowników zewnętrznych.

Nie zaleca się przechowywania dużej liczby plików o małej objętości (pliki należy agregować w duże archiwa np. przy pomocy polecenia tar).

Zabrania się przechowywania danych zawierających nielegalne oprogramowanie lub ułatwiające dostęp do nielegalnego oprogramowania, zawierających treści pornograficzne lub wszelkie inne dane i treści niezgodne z prawem polskim i międzynarodowym.

Dla projektów i kont zakładanych od 2022-12-01 okres składowania danych w magazynie danych wynosi do 3 lat po zamknięciu ostatniego grantu obliczeniowego użytkownika. Po upłynięciu tego terminu dane będą bezpowrotnie usuwane bez dalszych powiadomień. Termin długoterminowego składowania danych może zostać przedłużony na podstawie osobnych grantów lub umów.