Environment Modules (moduły)


Aplikacje dostępne na superkomputerze wymagają specyficznych ustawień powłoki oraz zmiany standardowych zmiennych środowiskowych, jak np. PATH.

Pakiet Environment Modules daje możliwość modyfikacji  środowiska użytkownika i przystosowania go do wymagań aplikacji, która ma być użyta. Użytkownik sam dodaje i usuwa moduły, może również tworzyć własną kolekcję modułów, w zależności od potrzeb.

Na superkomputerze Tryton moduły aplikacji umieszczone są w katalogach:

 tryton/<nazwa_aplikacji>/<nr_wersji> np.:

  • tryton/amber/14  - moduł dla aplikacji Amber w wersji 14.

Najczęściej używane polecenia i przykłady zastosowań

Zmian środowiska dokonuje się wywołując komendę module z odpowiednimi parametrami.

  • module avail - wyświetla listę dostępnych modułów, czyli listę aplikacji wraz z numerami zainstalowanych wersji.
$ module avail
-----/apl/tryton/modules/3.2.10/Modules/versions -----
3.2.10
----- /apl/tryton/modules/3.2.10/Modules/3.2.10/modulefiles -----
dot             tryton/amber/14            tryton/gamess/20141205r1
module-git      tryton/compiler/gcc/4.9.2   tryton/gaussian/g09.d01
module-info     tryton/compiler/gcc/5.2.0   tryton/lsdyna/971_R6.0.0
modules         tryton/compiler/intel/2016  tryton/mkl/2016
null            tryton/compiler/pgi/15.10   tryton/mpi/intel/2016


  • module avail <nazwa> - wyświetla moduły dla różnych wersji aplikacji, np.: 
$ module avail tryton/compiler/gcc
-----/apl/tryton/modules/3.2.10/Modules/3.2.10/modulefiles-----
tryton/compiler/gcc/4.9.2 tryton/compiler/gcc/5.2.0
  • module add <nazwa> lub module load <nazwa> - ładuje moduł danej aplikacji oraz aplikacji zależnych, np.:
$ module load tryton/amber 
'tryton/compiler/intel/2016' load complete.
'tryton/mkl/2016' load complete.
'tryton/mpi/openmpi/1.10-intel' load complete.
'tryton/amber/14' load complete.

lub ładuje moduł konkretnej wersji aplikacji:

$ module load tryton/compiler/gcc/5.2.0 
'tryton/compiler/gcc/5.2.0' load complete.
  • module rm <nazwa> lub module unload <nazwa> - usuwa moduł danej aplikacji, np.:
$ module unload tryton/lsdyna/971_R6.0.0
 'tryton/lsdyna/971_R6.0.0' unload complete.
  • module list - wyświetla listę aktualnie załadowanych modułów, np:
$ module list
No Modulefiles Currently Loaded.
  •  module show <nazwa_modułu> - wyświetla informację o danym module, np.:
1$ module show tryton/lsdyna/971_R6.0.0
-------------------------------------------------------------------
/apl/tryton/modules/3.2.10/Modules/3.2.10/modulefiles/tryton/lsdyna/971_R6.0.0:

module-whatis     LS-DYNA
setenv         LSDYNA_DIR /apl/tryton/lsdyna
prepend-path     PATH /apl/tryton/lsdyna/bin
setenv         LSTC_LICENSE_SERVER 1731@licencje.task.gda.pl
-------------------------------------------------------------------
  • module purge - usuwa z powłoki wszystkie aktualnie załadowane moduły.

Więcej informacji: